NOTĂ DE INFORMARE PERSOANE VIZATE
PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
INTERMEDIERE INCHEIERE CONTRACTE DE MUNCA, VERIFICARE APTITUDINI PROFESIONALE

Iți punem la dispoziție această NOTA DE INFORMARE pentru a iți explica modul în care prelucrăm și protejăm datele tale cu caracter personal, în calitate de persoană vizată , ce dorește a se angaja la un angajator din străinătate si care a apelat la serviciile noastre, in vederea facilitării procesului sau de recrutare.
Când colectam aceste date despre tine, noi acționăm în calitate de operator de date personale și avem obligația legală de a te informa despre prelucrarea datelor personale și anume: ce date colectăm, de la cine, în ce scop, drepturile pe care le ai și cum ne poți contacta cu orice întrebare legată de protecția datelor.
Conform cerințelor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi despre tine.

⦁ CINE SUNTEM SI CARE ESTE RAPORTUL DINTRE NOI ?

SC Advise Flow Consulting SRL persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Brașov, Strada Bronzului nr. 46, Bloc C2, etaj 1, Apt.19, CUI 42891449, J8 / 1478 / 07.08.2020, EUID: ROONRC J8 / 1479 / 2020 si prestam servicii de secretariat, consultanta si suport in afaceri pentru societăți străine sau din Romania care doresc sa angajeze personal. Tu ai fost informat de potențialul tău angajator asupra faptului ca activitatea de evaluare si de întocmire a dosarului tău de angajare se realizează la sediul societății noastre. Prin semnarea prezentei note de informare confirmi ca ne-ai furnizat benevol si in cunoștința de cauza datele tale personale.

⦁ CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL ?

Așa cum sunt explicate în Regulamentul 679/2016 „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Astfel, datele cu caracter personal sunt considerate a fi cele care permit identificarea unei persoane, sau care împreună cu alte seturi de date permit operatorului identificarea persoanei vizate.

⦁ CINE SUNT PERSOANELE VIZATE ?

Persoanele vizate în aceasta prelucrare sunt:
⦁ Solicitanții unor locuri de munca in străinătate/in Romania, care au fost informați despre potențialii angajatori asupra faptului ca depunerea actelor de angajare si verificarea aptitudinilor se face la sediul societății noastre

⦁ CE DATE PERSONALE COLECTAM ?

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a societății este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile enumerate în continuare și solicităm persoanelor vizate să ne comunice date cu caracter personal numai acolo unde este strict necesar acestor scopuri.

Datele pe care le deținem despre tine sunt în principal informațiile pe care ni le-ai furnizat cu ocazia:

⦁ Depunerii actelor necesare angajării
⦁ Verificare aptitudinilor profesionale si lingvistice
Categoriile de date personale care pot fi solicitate și supuse prelucrărilor sunt următoarele:
⦁ Date de identificare : numele – prenumele persoanelor fizice, datele CI sau pașapoartelor, cetățenia, tara de origine
⦁ Date de contact (adresele de domiciliu, adresele de e-mail, numerele de telefon);
⦁ Detaliile bancare;
⦁ Documente medicale: istoricul medical, alergiile, fișa de vaccinare, afecțiunile, rezultatele analizelor medicale și alte documente medicale ale candidatului la angajare;
⦁ Date referitoare la calificarea profesionala si studii
Societatea nu prelucrează date personale cu caracter special care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, biometrice, date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale persoanelor vizate.
Prelucrăm date speciale ale tale în ce privește starea de sănătate numai dacă tu ţi-ai dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestui tip special de date, conform articol 9, al. 1, litera (a).

⦁ SCOPUL PRELUCRARII DATELOR SI TEMEIUL LEGAL

Scopurile pentru care societatea prelucrează datele tale cu caracter personal sunt:

⦁ Transmiterea către potențialul tău angajator a dosarului conținând actele solicitate pentru angajare, acte ce conțin date cu caracter personal
Temeiul legal al acestei prelucrări este:
⦁ Prelucrarea de date personale se va efectua în baza contractului conform art. 6 alin. (1) lit. (b) din GDPR
⦁ Prelucrarea de date personale se va efectua în baza consimțământului tău conform art. 6 alin. (1) lit. (a) din GDPR – pentru orice alte date prelucrate ȋn scop de marketing, statistic etc

⦁ DURATA PRELUCRARII DATELOR

Vom păstra datele tale cu caracter personal pentru perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate mai sus sau pentru perioada impusă de legislația națională aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).

⦁ În cazul în care prelucrăm datele cu caracter personal în temeiul consimțământului tău, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate pe o perioada de 5 ani, cu excepția cazului în care te hotărăști să retragi sau limitezi consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).
⦁ In cazul in care exista implicații financiare in legătura cu aceste date, acestea vor fi păstrate timp de 10 ani conform obligației legale de păstrare a documentelor financiar contabile. După încheierea acestei perioade, datele cu caracter personal (altele decât cele ce trebuie păstrate ca obligație legala) vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare statistică.

⦁ STOCAREA DATELOR

Datele tale cu caracter personal sunt stocate în format scris sau digital . Ele se află în:

⦁ incinte închise sau cu acces controlat
⦁ sertare sau dulapuri încuiate
⦁ computere și servere cu acces controlat
⦁ stocate pe suporturi inscriptibile la care au acces doar persoanele desemnate
⦁ baza de date din cloud

⦁ TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vom dezvălui datele tale personale numai pentru scopurile menționate anterior și pentru angajații, împuterniciții, operatorii asociați sau terții enumerați în continuare. In acest sens, facem toate eforturile necesare să ne asigurăm că toți aceștia respectă prevederile Regulamentului 679/2016 si ale Legii 190/2018 astfel încât datele tale personale să fie prelucrate, securizate și transferate în conformitate cu legislația în vigoare.
Datele tale personale sunt administrate intern doar de către angajații sau terții care au nevoie să le cunoască. La bazele de date interne au acces angajații autorizați, care au primit instruirea necesară pentru respectarea securității bazelor de date, din departamentul contabil si departamentul resurse umane Transferăm date către împuterniciți sau operatori asociați

Datele tale personale sunt transferate doar acolo unde este absolut necesar, către următorii destinatari:

⦁ Inspectoratul Teritorial de Munca
⦁ Potențialul tau angajator
Datele tale cu caracter personal pot fi transferate către terți, astfel:
⦁ Dacă avem consimțământul tău pentru aceasta
⦁ Dacă ne este solicitat de către o persoană care dovedește că te reprezintă legal
⦁ Dacă datele sunt solicitate de autorități sau instituții ale statului sau în vederea respectării securității naționale sau în combaterea activității ilegale
⦁ Dacă ne sunt necesare pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța societății, a angajaților noștri, clienților, furnizorilor sau oricăror alte entități cu care colaborăm.

Te informam că orice angajat, împuternicit, operator asociat sau terț care prelucrează date cu caracter personal este limitat prin lege și prin contract (confidențialitate, securitate) să utilizeze datele tale în alte scopuri decât cele specificate de noi.

In afara cazurilor arătate mai sus, societatea nu va dezvălui, vinde, da spre consultare, închiria datele tale cu caracter personal. Societatea nu transfera datele tale in afara UE / SEE.
Te informăm ca unii dintre împuterniciții, operatorii asociații sau terții enumerați mai sus ar putea sa transfere datele cu caracter personal in afara UE / SEE (Spațiul Economic European). In acest caz,

societatea a inclus în Politica de confidențialitate măsuri menite să se asigure că destinatarul acestor date va proteja la rândul său informațiile tale.

⦁ SECURITATEA DATELOR

Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, cu scopul de a proteja datele cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării incorecte, divulgării, modificării, indisponibilității, accesului neautorizat și distrugerii. Astfel de măsuri includ securitatea accesului fizic si logic la servere, stații de lucru, aplicații, responsabilizarea personalului, criptări, parole, certificate de securitate
Personalul societății care prelucrează datele tale cu caracter personal a fost instruit și a încheiat un acord de confidențialitate

⦁ DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

In calitate de persoană vizată, conform Regulamentului 679/2016 ai următoarele drepturi:
⦁ Dreptul la informare  prevăzut de art. 13 și 14 din Regulament. Acest drept îți permite să știi chiar de la început, de când datele tale sunt colectate, cum anume vor fi folosite, de ce, cui se transferă, durata prelucrării și drepturile tale. Politica noastră de confidențialitate prin aceasta Nota de informare face tocmai acest lucru.
⦁ Dreptul de acces la datele tale prevăzut de art. 15 din Regulament. Acest drept îți permite să obții oricând de la noi o confirmare dacă datele tale sunt sau nu prelucrate. Dacă datele sunt prelucrate, ne poți solicita o copie a acestora.
⦁ Dreptul la rectificarea datelor prevăzut de art. 16 din Regulament. Acest drept îți permite să ne soliciți rectificarea sau completarea datelor tale, fără întârziere nejustificată.
⦁ Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) prevăzut la art.17 din Regulament. Acest drept îți permite să ne soliciți ștergerea datelor tale fără întârziere. Acest drept nu se aplică dacă prelucrarea în continuare este necesară în temeiul contractual, dacă prelucrarea are ca temei o obligație legală, dacă datele sunt prelucrate în interes public în domeniul sănătății, arhivării, cercetării științifice, istorice sau statistice. De asemenea dreptul nu se aplica dacă datele sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al societății în instanță.
⦁ Dreptul la restricționarea datelor este prevăzut de art. 18 din Regulament. Acest drept are caracter temporar. Poți să ne soliciți restricționarea datelor daca tu crezi că acestea nu sunt exacte – pe perioada cât verificăm exactitatea acestora sau dacă prelucrarea este ilegală și dorești restricționarea și nu ștergerea datelor; de asemenea, dacă noi nu mai dorim să prelucrăm aceste date dar tu ni le soliciți în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță. Ca urmare a unei astfel de solicitări, vom opri prelucrarea datelor pentru o anumită perioadă de timp. Dacă se va ridica restricția de prelucrare, tu vei fi notificat.
⦁ Dreptul la portabilitatea datelor este prevăzut de art. 20 din Regulament. Acest drept se referă la posibilitatea de a primi datele tale furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, fără nicio opoziție din partea noastră. Datele personale la care se referă acest drept sunt cele obținute de noi în temeiul consimțământului sau pe baza contractului de munca. Ai dreptul de a solicita transmiterea directa a datelor tale către un alt operator, în măsura în care aceasta poate fi realizată de noi din punct de vedere tehnic.
⦁ Dreptul la opoziție este prevăzut de art.21 din Regulament. Ai dreptul în orice moment să te opui prelucrării datelor tale obținute în temeiul interesului nostru legitim (art.6 alin 1 lit.e și f) sau creării de profiluri. Dacă prelucrarea are ca scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării. Dreptul de a te opune prelucrării datelor tale poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime pentru a prelucra aceste date, care prevalează față de interesele tale.
⦁ Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată este prevăzut de art. 22 din Regulament. Acest drept nu se aplică in cazul în care prelucrarea are ca temei legal executarea unui contract, sau ne-ai oferit consimțământul pentru aceasta prelucrare, sau prelucrarea este autorizată prin dreptul intern sau al UE.
⦁ Dreptul de a îți retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
⦁ Dreptul de a depune o plângere – art. 77 din Regulament –  la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania. +40.318.059.211 / +40.318.059.212, ⦁ anspdcp@dataprotection.ro.
Te rugăm să ai în vedere faptul că drepturile tale pot fi limitate în anumite situații așa cum reiese din art.23 din Regulament și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. De câte ori ne vei solicita exercitarea acestor drepturi va trebui să îți dovedești identitatea și să ne oferi alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii tale. Răspunsul la cererea ta va fi oferit cât mai rapid, în termen de maxim 30 de zile și doar în cazuri temeinic justificate sau dacă cererea ta are un grad mare de complexitate, vom extinde această perioadă. Vei fi informat despre motivele si durata prelungirii termenului. Nu vom percepe o taxă pentru a răspunde cererii tale .
Pentru a îți exercita unul sau mai multe din aceste drepturi, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail info@csd-consult.ro,

⦁ ACTUALIZARI NOTA DE INFORMARE

Revizuim regulat și, dacă este cazul, actualizăm periodic această Nota de Informare atunci când intervin modificări. Vom actualiza data acestui document de fiecare dată când acesta este modificat.
Actualizat astăzi …………………………
Informarea se face prin: afișare la sediu, în scris, prin email, prin publicare pe pagina web.

⦁ DATE DE CONTACT

Ne poți contacta folosind oricare din căile de mai jos:

Prin email la adresa info@csd-consult.ro
Prin curier sau posta la adresa din Brașov, strada Bronzului nr. 46, Bloc C2, Etaj 1, Apt 19
Prin telefon la numărul tel: +4 0771 568 273